สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๖๐ เรื่อง “การนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางบก กำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ”

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๖๐ เรื่อง การนำเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางบก กำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศศย. (๑) โดยมี พ.อ.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวิพากษ์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ