สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๖๐ เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอำนาจในทศวรรษหน้า”

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๖๐ เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอำนาจในทศวรรษหน้า” วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. โดยมี พล..อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธาน ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ