สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๕๖ : เรื่อง การสำรวจสภาวะแวดล้อมเพื่อจัดทำเอกสารประเมินยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๓๐