สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๕๖ : เรื่อง “แนวทางบริหารจัดการชายแดนต่อการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน” วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐