สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง “สถานการณ์ แนวโน้ม และความท้าทาย การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ : กรณีเบงกาลี”

การสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง สถานการณ์ แนวโน้ม และความท้าทาย การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ : กรณีเบงกาลี” เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. (๑) โดยมี พ.อ.กิตติ คงสมบัติ รอง ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลสำคัญ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ