สรุปการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ๔/๕๖ : เรื่อง “การประเมินขีดความสามารถ (Capabilities) ของกองทัพไทยต่อการบริหารจัดการชายแดน” วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐