สรุปการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ๓/๕๖ : เรื่อง “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการชายแดน” วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐