การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/59 เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 10 ปี"

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/59 เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 10 ปี

ศศย.สปท. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/59 เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท.