สรุปการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียน ครั้งที่ 5/2556