สรุปการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียน ครั้งที่ 3/2556