สรุปการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๖๑

 สรุปการประชุมศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๖๑
         เอกสารทางวิชาการฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะเลขานุการของศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ได้ดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญ จากผลการประชุมฯ ใน
๔ เรื่อง ได้แก่ 

        ครั้งที่ ๑/๖๑ เรื่อง “การบูรณาการด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนา ๗ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 

        ครั้งที่ ๒/๖๑  เรื่อง “อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ”

        ครั้งที่ ๓/๖๑ เรื่อง “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน” 

        ครั้งที่ ๔/๖๑ เรื่อง “Cyber Security: ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน”