การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง “อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ”

การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธ.ค.๖๐ ณ โรงแรม เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  จว.พระนครศรีอยุธยา 

           แนวโน้มประชากรโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มที่สำคัญในสังคมผู้สูงอายุของโลก ๙ ประการ คือ .......