การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 2/2559

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงทางทะเล : ผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี พลโท สรุสิทธิ์  ถนัดทาง  รอง ผบ.สปท. ผู้แทน ผบ.สปท. กรุณาเป็นประธาน  
ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท. // 14 ม.ค.59