การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1/2559

ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1/2559

เรื่อง "นโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการของไทยและอาเซียนเพื่อรองรับภัยคุกคามไม่ตามแบบประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีศึกษาอุยกูร์

ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย.58