การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน”

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในมุมมองของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากรอบความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกลุ่มอาเซียน (ASEAN Defence Industry Collaboration: ADIC)