การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง “การบูรณาการด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง “การบูรณาการด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”ในวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๐ ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ สปท. 

“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” นั้น เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาต่อยอด “โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก” หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้นำโครงการฯ ดังกล่าวมาบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้เป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักที่มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาต่อยอด ๓  จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย......