ศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน


ศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE : SAREC) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ สำหรับผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการในกรอบอาเซียน เพื่อให้กองทัพไทยมีเกียรติภูมิในภูมิภาค ส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพไทย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน ลดความหวาดระแวง สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน