เอกสารวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

เอกสารวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนากองทัพไทยเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

    ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นับเป็นแนวทางการขับเคลื่อนหลักของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีวิสัยสำคัญคือ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมีนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ นโยบาย "Thailand 4.0" ซึ่งเป็นโดเมลการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังผลักดันและให้การสนับสนุนหน่วยงานทุกภาคส่วนในการนำนโยบายดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ กองทัพซึ่งเป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการเสริมสร้างความมั่นคงก็จำเป็นที่ต้องหาแนวทางการพัฒนาให้รองรับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วย