แนวทางการพัฒนากองทัพไทยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต แนวคิดความเชื่อ วัฒนธรรม และโครงสร้างทางสังคมด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการวางยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตได้ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยประยุกต์ใช้ภาพอนาคตที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทยในระดับยุทธศาสตร์ ที่ต้องทำการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning) โดยมุ่งเน้นไปยังปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้สามารถกำหนดภาพอนาคต (Picture in the Future) ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งด้านบวกและด้านลบ (Impact) อันนำมาสู่การวางยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น (Probable Impact) ได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้ ด้วยภารกิจของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัย และประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทุกด้าน เพื่อจะทำการเก็บรวบรวม

เป็น คลังข้อมูลทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงได้ทำการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ต่อทิศทางความมั่นคงของไทยในอีก ๒ ทศวรรษข้างหน้า ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอองค์ความรู้ และประมวลภาพปรากฏการณ์ด้านความมั่นคงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อไทย สำหรับนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์ต่อไป โดยจะได้รับข้อมูลจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ทั้งภาครัฐ กองทัพ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จะได้นำผลที่ได้รับไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์

และความมั่นคงต่อไป