เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) คู่มือการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ของกองทัพไทย

        เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) คู่มือการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ของกองทัพไทย

คู่มือการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ของกองทัพไทย เป็นเอกสารศึกษาเฉพาะกรณ์ (Case study) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกและทำความเข้าใจแนวคิด ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประเภท ความจำกัดความ ขีดความสามารถ รวมถึงหลักการดำเนินการ และกระบวนการในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: STRATCOM) ซึ่งได้จากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบจากงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ของกองทัพไทย (Development of Strategic Communication (STRATCOM) Guidelines for Royal Thai Armed Forces)" โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) ในฐานะเป็นหน่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการ เพื่อการศึกษาวิจัยและประเมินสภาวแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทุกด้าน ตลอดจน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่ผู้บังคับบัญชาของกองทัพและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง