เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

        "พลวัตรของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ "เป็นปรากฎการณ์ที่ทำให้องค์กรประกอบในส่วนต่างๆ ของโลก เชื่อมต่อเข้าด้วยกันในลักษณะหลอมร่วม ไร้ขอบเขตแบบหลายมิติจนเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างแพร่หลายรอบด้าน และครอบคุมทั่วทั้งโลก รวมทั้งประเทศไทยต้องรับมือกับระบบการพัฒนาประเทศที่เป็นอย่างก้าวกระโดดและไม่มีขีดจำกัด จึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ภายใต้สถาการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตจำเป็นต้องมีกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่เหมาะสมเพื่อกำหนดทิศทางและกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศทั้งในระบบระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดยุทธศาสตร์จึงมีความสำคัญที่ืเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน ตั้งแต่การบริหารงานในระดับนานาชาติจนกระทั้งถึงการบริหารงานในระดับองค์กร ให้มีทิศทางที่แน่นอน โดยที่มีทิศทางหรือกรอบนโยบายที่ชัดเจนนี้ จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายให้กับองค์กรในระดับรองได้ต่อไป