สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙”

สรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙”

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นหน่วยงานที่วางแผนดำเนินการเพื่อการศึกษาวิจัย ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทุกด้าน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวคิดทางยุทธศาสตร์แก่กำลังพลของกองทัพและหน่วยงานภายนอก

        เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) องค์การอนามัยโรคได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดอุบัติใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงและรวดเร็วทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม จนกระทั่งพบการระบาดขนาดใหญ่ในเดือนมีนาคม ส่งผลให้ไทยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ถึงแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ดี แต่ในภาพรวมโลกยังไม่สามารถผลิตยาต้านไวรัสเพื่อจัดการกับเชื้อไวรัสได้ และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ

        ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงได้จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง “ฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙” เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางทหาร และความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยหลังวิกฤตโควิด-๑๙ เพื่อจัดทำเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ หากเกิดการระบาดซ้ำระลอกที่สอง ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ได้ทำการรวบรวมสรุปผลการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ครั้ง เป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับศึกษา ค้นคว้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจต่อไป