ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางเรือ

                ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อทางทะเลเป็นบริเวณกว้างและอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่จะสามารถประสบภัยคุกคามทางทะเลได้ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมความมั่นคงมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักสำคัญที่มีบทบาทในการปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติทางทะเลและพื้นที่ทางบกที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จึงต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับอย่างสอดคล้อง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมกำลังในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (Maritime National Interests) และรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านการปรับองค์กร การพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดกำลังพล เพื่อรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

                ในการนี้ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงและ คลังสมองของกองทัพไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางเรือ” เพื่อทำการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางเรือได้อย่างเหมาะต่อไป