ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ

            สถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ชัดเจนดังเช่นในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจที่ขยายขอบเขตมากขึ้นในทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ รัสเซีย หรือจีน ทั้งในรูปแบบของการใช้พลังอำนาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน การพัฒนาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมโลกตั้งแต่ระดับนานาชาติจนถึงปัจเจกบุคคล การย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาค แรงงานผิดกฎหมาย และการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น กองทัพอากาศจึงต้องดำรงขีดความสามารถและเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ กอปรกับกำลังทางอากาศมีลักษณะเฉพาะในเรื่องความอ่อนตัว ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้หลายภารกิจ มีความแม่นยำ มีอำนาจการทำลายสูงและสามารถเคลื่อนกำลังไปล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว และไปในระยะที่ไกลได้จึงเห็นได้ว่า กำลังทางอากาศจึงเป็นกำลังที่สำคัญในการสนับสนุนและเอื้ออำนวยในการเอาชนะสงครามได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด

            ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจึงได้จัดทำเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ”ขึ้นเพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางอากาศ ยุทธศาสตร์ นโยบายและขีดความสามารถกำลังทางอากาศในปัจจุบัน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ โดยกองทัพไทยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศให้สามารถรองรับกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ