ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางบก

            ปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจที่ขยายขอบเขตมากขึ้นในทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ รัสเซีย หรือจีน ทั้งในรูปแบบของการใช้พลังอำนาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตน ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน การพัฒนาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมโลกตั้งแต่ระดับนานาชาติจนถึงปัจเจกบุคคลการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาค แรงงานผิดกฎหมาย และการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

          ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจึงได้จัดทำเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื่อง “ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางบก” ขึ้น เพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางบก ยุทธศาสตร์ นโยบายและขีดความสามารถกำลังทางบกในปัจจุบัน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางบก โดยกองทัพไทยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางบกให้สามารถรองรับกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ