การสื่อสารทางยุทธศาสตร์และปฏิบัติการข่าวสาร (Strategic Communication : SC) (Information Operations : IO) ของกองทัพไทย

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์และปฏิบัติการข่าวสาร (Strategic Communication : SC) (Information Operations : IO) ของกองทัพไทย 

    เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง "การพัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication : SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations : IO) ของกองทัพไทย : แนวทางการดำเนินงานในอนาคต" เล่มนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางยุทธสาสตร์ (SC) และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)  ซึ่งประกอบด้วย ความหมาย,องค์ประกอบ/ขีดความสามารถ, หลักการดำเนินการ,บทสรุปทางการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง SC และ IO และข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป และจะใช้เป็นบานข้อมูลสำหรับแนวทางการพัฒนาหลักนิยมการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (SC) และการปฏิบัติการข่าว (IO) ของกองทัพไทยต่อไป โดยสาระที่ปรากฎในเล่มนี้จากการสังเคราะห์ (Synthesis) ในประเด่นต่างๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร่างนิยมกองทัพไทยสำหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ โดยกองวิชาการเสนาธิการร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย, หลักนิยมกองทัพไทยสำหรับปฏิบัติการข่าวสารร่วม(ใช้เพื่อพลาง) กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2551, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การปฏิบัติข่าวสารร่วมโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2556, คู่มือการปฏิบัติการข่าวสารกองทัพบก และเ้อกสารการเรียนประกอบการเรียนวิชา การปฏิบัติการข่าวสาร โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ.2558 เป็นต้น รวมถึงบทสรุปแนวทางการศึกษาและองค์พัฒนาความรู้ในเรื่อง SC และ IO และแนวทางการดำเนินการต่อไป