การศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจ กรณีศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา