SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 16/62 (16-31พ.ค.62)

SSC Focus- ฉบับที่ 16/62 ห้วง 16-31 พ.ค.62 เรื่อง “การเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2562: บทพิสูจน์ความนิยม และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ”
สรุปได้ดังนี้
1. ผลการเลือกตั้งทั่วไปของฟิลิปปินส์ เมื่อ 13 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พรรคร่วมรัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตอร์เต เป็นผู้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร สำหรับสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 12 ที่นั่ง (จาก 24 ที่นั่ง) พรรครัฐบาลคว้ามาได้ 9 ที่นั่ง และอีก 3 ที่นั่งตกเป็นของผู้สมัครอิสระ ขณะที่วุฒิสมาชิกอีก 12 ที่นั่ง (ที่ยังคงอยู่ในตำแหน่ง) เป็นพันธมิตรเดิมของประธานาธิบดีดูเตอร์เต ดังนั้นผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำถึงความนิยม และความสำเร็จในการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของประธานาธิบดีดูเตอร์เต ได้เป็นอย่างดี
2. คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งครั้งนี้ อาจมาจากความสำเร็จในการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ได้แก่ 1) การดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สะท้อนความเป็นอิสระ และลดการพึ่งพาสหรัฐฯ เช่น การเรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษออกจากเกาะมินดาเนา และให้กองทัพฟิลิปปินส์พิจารณาจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากจีน 2) การฟื้นฟูความสัมพันธ์ และแสวงหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจจากจีน เช่น การประกาศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
Belt and Road Initiative (BRI) รวมทั้งการไม่นำประเด็นคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Permanent Court of Arbitration: PCA) กรณีทะเลจีนใต้มาเป็นวาระสำคัญในที่ประชุมต่าง ๆ สำหรับทิศทางการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ในอนาคต ฟิลิปปินส์จะยังคงเป็นพันธมิตรทางทหารของสหรัฐฯ ส่วนจีนจะเข้ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจฟิลิปปินส์
3. ไทยในฐานะประธานอาเซียนมีบทบาทสำคัญในการเป็น “โซ่ข้อกลาง” ในการประสานความเข้าใจ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นในอาเซียน เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนต่อประชาคมโลก ซึ่งฟิลิปปินส์ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการยึดมั่นหลักการ และค่านิยมของอาเซียนในเรื่องการประสานงาน ฉันทามติ และความร่วมมือ ในส่วนของกองทัพ ควรนำความสำเร็จของฟิลิปปินส์ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสันติภาพในมินดาเนา การต่อต้านการก่อการร้าย และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง เป็นต้น มาเป็นกรณีศึกษาในแนวทางการปฏิบัติต่อไป
อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม :