SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๘/๖๑ (๑๖ - ๓๑ ม.ค.๖๑)

SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๘/๖๑ ห้วง ๑๖ - ๓๑ ม.ค.๖๑ เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ : ความท้าทายใหม่ของประชาคมอาเซียน” รายละเอียดดังนี้
     “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” นอกจากจะมีความสำคัญอย่างสูงในการเป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศ และความพร้อมรบของกองทัพแล้ว ยังเป็นอุสาหกรรมที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศจำนวนมหาศาล .........