SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๖/๖๒ (๑๕ – ๓๑ ธ.ค.๖๑)

SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๖/๖๒ ห้วง ๑๕-๓๑ ธ.ค.๖๑ เรื่อง ““อิสลามสายกลาง: แนวคิดเพื่อสันติสุขและลดความเหลื่อมล้ำในอินโดนีเซีย” รายละเอียดสรุปได้ดังนี้..........

        .แนวคิดอิสลามสายกลาง (Wasatiyyah Islam หรือ ‘Middle Way’ Islam) คือ หลักการทางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในศาสนาอิสลาม มีลักษณะเป็นการรักษาความสมดุลในทุกสรรพสิ่ง

        ๒. อินโดนีเซีย: ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก ได้มีการนำแนวคิดนี้มาใช้ตั้งแต่ประกาศเอกราชในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ และบรรจุไว้ในฉันทามติแห่งชาติ แต่ถูกลดความสำคัญลงในสมัยซูการ์โน โดยนำหลักปัญจศีล (Pancasila) มาเป็นหลักการพื้นฐานของอินโดนีเซียแทน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแนวคิดอิสลามสายกลางได้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งโดยเฉพาะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง

        ๓. สำหรับไทย การนำแนวทางอิสลามสายกลางมาประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมทางสังคมและศาสนาในประเทศ ควรมีการปรึกษากับจุฬาราชมนตรี เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติเหมาะสม เพื่อลดแนวคิดนิยมความรุนแรงและเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และป้องกันไม่ให้มีแนวคิดนิยมความรุนแรงไปเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือเป็นนักรบต่างชาติที่อาจมีเกิดขึ้นในได้อนาคต