SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๘/๖๒

SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง  ฉบับที่ " ๑๘/๖๒"  เรื่อง "จับตาความเคลื่อนไหวของอาเซียนต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก" ายละเอียดดังนี้

                    ๑.จากการที่สหรัฐฯ และพันธมิตรได้นำเสนอและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก เอเชียตะวันออกฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ตรงกลางบริเวณดังกล่าว ทำให้อาเซียนได้ตระหนักและให้ความสนใจต่อยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ชาติสมาชิกอาซียนทั้ง ๑๐ ชาติจึงได้หารือพูดคุยกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว และมีความเห็นมอบให้อินโดนีเซียในฐานะเป็นประเทศที่สนใจในเรื่องนี้ ได้พิจารณาโครงสร้างและศึกษาแนวทางอย่างรอบด้าน ล่าสุดในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๔ เมื่อ มิ.ย.๖๒ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวร่วมกัน จนได้เอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ได้สำเร็จ

                   ๒.เอกสารมุมมองฯ ของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกมีหลักการที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วม กับความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมไปถึงเน้นหลักการ 3ได้แก่ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) และความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) นอกจากนี้ยังยึดหลักการสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียน ( ASEAN Centrality) ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักในการขับเคลื่อนของอาเซียน นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน ๔ สาขา ได้แก่ ๑) ความร่วมมือทางทะเล  ๒) การเชื่อมโยง  ๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี ๒๕๗๓ และ ๔) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ

          . ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ อาเซียนควรมีร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจ โดยตั้งอยู่บนหลักการเคารพอธิปไตย การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ยึดมั่นกฎบัตรอาเซียน ข้อตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วทั้งในภูมิภาคและอนุภูมิภาค และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน สำหรับไทย ในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน และเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ควรแสดงบทบาทนำในการขับเคลื่อนเอกสารและผลักดันมุมมองฯ ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เช่น การขับเคลื่อนศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง รวมถึงนำเสนอความร่วมมือทั้ง ๔ ด้านผ่านเวทีระหว่างประเทศ เป็นต้น และ กองทัพควรส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคงเชิงสร้างสรรค์ และยุติข้อพิพาทโดยสันติวิธีผ่านเอกสารมุมมองฯ ดังกล่าว