SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑/๖๒ (๑-๑๕ ต.ค.๖๑ )

SSCFocus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑/๖๒ ห้วง ๑-๑๕ ต.ค.๖๑ เรื่อง “จุดยืนของอาเซียนและไทย ท่ามกลางวิกฤตการณ์สงครามการค้า (Trade war)” รายละเอียดสรุปได้ดังนี้..........

๑. ภายหลังสหรัฐฯ ประกาศจัดเก็บภาษีการนำเข้าสินค้าจากจีนเมื่อ ๑๗ ก.ย.๖๑ สร้างความเสียหายให้กับจีนมูลค่ากว่า ๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จีนตอบโต้สหรัฐฯ ด้วยการปรับขึ้นภาษีสินค้าที่เป็นฐานเสียงของประธานาธิบดี Trump ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ รวมทั้งอาเซียนและไทยด้วย

๒. สงครามการค้าในครั้งนี้ ไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุผลทางการเมืองด้วย 

๓. มาตรการของสหรัฐฯ ส่งผลทำให้สินค้าส่งออกทั้งจากอาเซียนและไทย ถูกสหรัฐฯ ตั้งกำแพงภาษีและกำหนดโควตาการนำเข้า เกิดปัญหาการโจมตีตลาดอาเซียนและไทยด้วยสินค้าราคาถูกเหล่านั้น

๔. ภาครัฐควรพิจารณาถึงแนวทางการกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ พัฒนากรอบความร่วมมือกับอาเซียน และขยายไปยังกลุ่ม ASEAN+9) เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางด้านเศรษฐกิจ