เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๘/๖๐ (๒๑ – ๒๗ พ.ย.๕๙)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๘/๖๐ (๒๑ – ๒๗ พ.ย.๕๙) เรื่อง แรงงานข้ามชาติ: เหรียญ ๒ ด้านในมุมมองความมั่นคงของประเทศไทย