เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๖/๖๑ (๑๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๐)

 SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง   ฉบับที่ ๖/๖๑ ห้วง ๑๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๐ เรื่อง “อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ”  รายละเอียดดังนี้
        ๑.ผลการประชุมของศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ ๒/๖๑ เมื่อ ๑๓ - ๑๔ ธ.ค.๖๐ เรื่อง “อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมผู้สูงอายุ” ทำให้ทราบว่าแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อไทยและอาเซียนในหลายมิติ อันทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
        ๒.แนวโน้มสำคัญในสังคมผู้สูงอายุของโลก ได้แก่..........................