ผลงานทางวิชาการ [ เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงอาเซียน (Thailand SSC ASEAN Focus : Thailand Security and Strategic ASEAN Focus)]