แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทบริเวณพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา

ไทยกับกัมพูชามีพรมแดนติดต่อกันยาวประมาณ ๗๙๘ กม. ตลอดแนวเขตแดนของทั้งสองประเทศ มีอาณาบริเวณทาบเกี่ยวกันเป็นพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งกินพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลของทั้งสองประเทศ โดยจำแนกเป็นประเภทได้ดังนี้
• พื้นที่ทับซ้อนทางบก ประกอบด้วยพื้นที่ทับซ้อนที่สำคัญบริเวณปราสาทพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ พื้นที่ช่องตาพระยา/บึงตระกวน พื้นที่เขาตาง็อก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว และพื้นที่เขาตะบาน กะบาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
• พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ประกอบด้วย พื้นที่บริเวณเกาะกูดตอนล่าง และพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลางและตอนล่าง