ผลกระทบและบทเรียนทีได้รับ จากการเกิดพายุไซโคลนนาร์กีส

พายุไซโคลน “นาร์กีส” (Nargis) ได้พัด ขึ้นฝั่งบริเวณภาคตะวันตกของพม่าเมื่อเวลา ๒๑.๐๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๒ พ.ค.๕๑ และได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่พม่า ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังไม่ได้รับการยืนยันชัดเจนแต่ทางการพม่าเปิดเผยว่ามียอดผู้เสียชีวิตประมาณ ๔๓,๓๒๐ คน สูญหายอีกกว่า ๒๘,๐๐๐ คน พื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าอิรวดีซึ่งได้รับความเสียหายจากไซโคลนนาร์กีสและก่อให้เกิดนํ้าท่วมขังกินบริเวณกว้างราว ๕,๐๐๐ กิโลเมตร จากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่ามีชาวพม่าไร้ที่อยู่อาศัยและต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนอีกราว ๒ ล้านคน