ประชาคมอาเซียน 2558 : อนาคตและการปรับกระบวนทัศน์ประเทศไทย

ประชาคมอาเซียน 2558 : อนาคตและการปรับกระบวนทัศน์ประเทศไทย

หลังการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 14 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ บรรดา
ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยแผนงาน สำหรับประชาคมอาเซียนที่กำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเข้าสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ในปี 2558 (ASEAN Community 2015) ทำให้อีกไม่ถึง 4 ปีข้างหน้า ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะเริ่มปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบไร้พรมแดนเส้นเขตแดนแสดงอาณาเขตระหว่างประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ก็จะเจือจางลงจนอาจถึงขั้นไม่มีนัยสำคัญใดๆ ในอนาคต อันจะส่งผลกระทบต่อสภาพการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรมต่อประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น