SAREC Commentary ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ --กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

SAREC Commentary ฉบับที่ ๑  ปีที่ ๑ 

“ศูนย์วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน (SSC ASEAN RESEARCH and EXPERT CENTRE : SAREC) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญในการให้
ข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการผลักดันยุทธศาสตร์ และผลิตเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ศูนย์วิจัยฯ จึงได้จัดทำเอกสารทางวิชาการ
(Commentary) ซึ่งเขียนโดยคณะผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนฯ (SAREC) โดย Commentary ฉบับที่ ๑ เดือน ธ.ค.๕มีบทความ ๒ เรื่อง ดังนี้ .............