อารยะขัดขืนืน : ปรากฏการณ์ก์การต่อ่อต้า้าน อำำนาจรัฐโดยสันติวิธิธีใีในสังคมไทย

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยกำลัง
เผชิญกับความขัดแย้งซึ่งเกี่ยวโยงหลายภาคส่วน
ของสังคมโดยเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง
(Structural Conflict) ที่มีจุดเริ่มต้นจากมิติทาง
การเมือง และขบวนการเคลื่อนไหวของภาค
ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นความขัดแย้งเชิง
ผลประโยชน์ (Interest Conflict) ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
ในสังคม ประเด็นที่น่าสนใจคือมีความพยายามที่จะ
เชื่อมโยงความขัดแย้งดังกล่าวให้กลายเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน