บทความแสดงข้อคิดเห็น ฉบับที่ 3/2558 ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายมลายูในภาคใต้ของไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน

ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายมลายูในภาคใต้ของไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน

Cultural and Historical Relations of Thai Malay in Southern Part of Thailand and Malay Thai Kelantan.

โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม
ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนฯ (SAREC)