บทความแสดงข้อคิดเห็น ฉบับที่ 1/58 ปัญหาของอาเซียนในการบูรณาการการประยุกต์ใช้กลไกและมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคอร์รัปชั่นและเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน”

“ปัญหาของอาเซียนในการบูรณาการการประยุกต์ใช้กลไกและมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน”

(The Challenges of ASEAN in Integrating the Mechanism and Measures on Prevention and Anti-transnational Crime and Anti-corruption for promoting the APSC Strengthening)

โดย

ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล
ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนฯ (SAREC)