SSC Focus เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 17/62 (ประจำเดือน มิ.ย.62)

SSC Focus เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 17/62 (ประจำเดือน มิ.ย.62)

    การประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชีย หรือแชงกรีล่า ไดอะล็อก (Shangri-La Dialogue: SLD) เป็นเวทีหารือระดับสูงในการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคง จัดโดยสถาบันนานาชาติเพื่อการยุทธศาสตร์ (International Institute for Strategic Studies : IISS) ซึ่งสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ของประเทศอังกฤษ ลักษณะเฉพาะของการประชุมแชงกรีล่าเป็นการประชุมที่ไม่มีการออกแถลงการณ์ร่วมกันและไม่มีการกำหนดพันธกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำไปปฏิบัติ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำเสนอข้อมูลและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในปี 2562 นี้ นับเป็นการประชุมครั้งที่ 18 ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ถูกยกขึ้นมานำเสนอ อาทิ ปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ปัญหาการปลดนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี  และความมั่นคงทางไซเบอร์  โดยผู้แทนจากหลายประเทศเรียกร้องให้ชาติมหาอำนาจร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและการค้าด้วยความสันติและเป็นมิตรต่อกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการเผชิญหน้าและสร้างความขัดแย้งระหว่างกัน