SSC Focus: เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 1/63 ห้วง 1 - 31 ต.ค.62

SSC Focus: เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 1/63 (1 - 31 ต.ค.62) เรื่อง "70 ปีพญามังกร...สั่นคลอนถึงอาเซียนรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1.เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62 ที่ผ่านมา จีนได้จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในพิธีนี้มีประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้แต่งกายในชุดสีเทาซึ่งคล้ายกับการแต่งกายของเหมา เจ๋อตุง ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศจีนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร และด้านเทคโนโลยี สุนทรพจน์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการพัฒนาประเทศในอนาคต ในการบรรลุเป้าหมายนั่นก็คือความฝันของจีน (Chinese Dream)

2.แม้จะมีการพัฒนาประเทศในทุกด้านแต่จีนก็ยังมีความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญ เช่น สงครามการค้ากับสหรัฐฯ ประเด็นฮ่องกงและไต้หวัน การดำเนิน
ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (
The Belt and Road Initiative: BRI) ที่ปัจจุบันมีหลายประเทศได้ต่อต้านเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับกับดักหนี้สินกับจีน เป็นต้น จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าจีนสามารถก้าวข้ามความท้าทายนี้ได้ตามที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศในวาระครบรอบ 70 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ไม่มีอำนาจใดสามารถสั่นคลอนชาติจีนอันยิ่งใหญ่และไม่มีอำนาจใดสามารถหยุดยั้งความเจริญก้าวหน้าของชาวจีนและชาติจีนได้” ได้หรือไม่


3.จากคำกล่าวสุนทรพจน์และการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารของจีน แสดงให้เห็นถึงนโยบายการพัฒนาประเทศของจีนที่มีเสถียรภาพและความต่อเนื่องในทุกด้านดังนั้นอาเซียนจึงควรทำความเข้าใจและแสวงประโยชน์จากนโยบายต่าง ๆ ของจีน รวมถึงควรมีความร่วมมือกับจีนและประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ โดยตั้งอยู่บนหลักการเคารพอธิปไตย การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ยึดมั่นกฎบัตรอาเซียน ข้อตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน ภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) ซึ่งสนธิสัญญาดังกล่าวได้ช่วยในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วทั้งในภูมิภาคและอนุภูมิภาค และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน


4.ไทยและกองทัพ ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางทหาร การฝึกร่วม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศที่ร่วมกันกับจีน และจับตาดูสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของจีนอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกัน ตลอดจนใช้การทูตโดยฝ่ายทหาร เพื่อให้มีความร่วมมือทางทหารแบบสมดุลกับพันธมิตรและมหาอำนาจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน....................................