เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 4/62 (16 - 30 พ.ย.61)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 4/62 (16 - 30 พ.ย.61)

ภายหลังการรับมอบหน้าที่ประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจาก นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๑ ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ณ ประเทศสิงคโปร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยจะเริ่มตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๒ และมีวาระ ๑ ปี๑ การได้รับบทบาทเป็น “ประธานอาเซียน” นับว่ามีความสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลง และบทบาทของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอย่างยิ่ง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ในฐานะคลังสมองของกองทัพ เล็งเห็นถึงความสำคัญและความท้าทายดังกล่าว จึงได้จัดการสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มั่นคง ภายใต้บทบาทประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒” ขึ้น ผลจากการสนทนาฯ ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ แนวโน้ม ความท้าทาย ที่จะเกิดขึ้นในห้วงที่ไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียน และประเด็นสำคัญที่อาเซียนและไทยควรร่วมกันผลักดันให้ประสบความสำเร็จ