เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 19/62 ห้วง 1 - 31 ส.ค.62

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 19/62 ห้วง 1 - 31 ส.ค.62

    กระแสเทคโนโลยี 5G ในไทยที่กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการจับตามองในการขยายตลาดเทคโนโลยี 5G เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย โดยเทคโนโลยี 5G มีคุณสมบัติการส่งถ่ายข้อมูลที่รวดเร็วกว่าระบบ 4G ถึง ๑๐ เท่า มีความหน่วงลดลง ๕ เท่า และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นถึง ๑,๐๐๐ เท่า ดังนั้น เทคโนโลยี 5G มีผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงของชาติและการพัฒนาประเทศทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ในสถานการณ์นี้ประเทศไทยและกองทัพจึงไม่อาจปฏิเสธเทคโนโลยี 5G ได้ และจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในปีพ.ศ.๒๕๖๓