เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 11/61 (1 - 15 มี.ค.61)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 11/61 (1 - 15 มี.ค.61)

    จากการติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงต่างๆ ในรอบปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สามารถสรุปสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงในวงกว้าง ทั้งต่อประชาคมโลก ภูมิภาค จนถึงประเทศไทย ซึ่งประเด็นที่หน่วยงานด้านความมั่นคงควรพิจารณาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยลำดับสถานการณ์ที่น่าจับตาจากมากไปน้อย ๔ สถานการณ์ ดังนี้ ๑) การก่อการร้าย : ภัยคุกคามประชาคมโลก ๒)  สถานการณ์อันน่าวิตกกังวลบนคาบสมุทรเกาหลี ๓) ผู้ลี้ภัยชาวเบงกาลีกับการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และ ๔) สหรัฐฯ ประกาศให้กรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ซึ่งการให้ความสำคัญกับทั้ง ๔ สถานการณ์นี้ เพื่อให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ติดตามภัยคุกคามความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ และหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมกับแต่ละกรณี