เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๗/๖๑ (๑-๑๕ ม.ค.๖๑)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๗/๖๑ (๑-๑๕ ม.ค.๖๑)

        เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๐ ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ของสหรัฐฯ (๒๐๑๗) ที่ยึดมั่นในหลักการ America First ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหารและความมั่นคงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรตราบใดที่ประเทศเหล่านั้นทำตามข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับสหรัฐฯโดยระบุผลประโยชน์ของชาติสำคัญ ๔ ประการ คือ (๑) การปกป้องสหรัฐฯ (๒) การส่งเสริมความมั่งคั่งของสหรัฐฯ (๓) การรักษาสันติภาพ และ (๔) การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ไปยังส่วนต่างๆ ของโลก ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่งและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐฯ อันเป็นแนวทางที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ในการหาเสียงและบริหารประเทศ โดยทิศทางของยุทธศาสตร์ฉบับนี้สร้างทั้งโอกาสและอุปสรรคให้กับนานาประเทศ ไทยจึงอาจใช้โอกาสนี้ในการแสวงประโยชน์สร้างความร่วมมือกับสหรัฐฯ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งขยายความร่วมมือไปในพื้นที่ใหม่ๆ ที่สหรัฐฯ และไทยสนใจร่วมกัน