เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๔/๖๑ (๑๖-๓๐ พ.ย.๖๐)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๔/๖๑ (๑๖-๓๐ พ.ย.๖๐)

        แนวคิด “สิทธิในการกำหนดใจตนเอง” (Right to Self - determination) ได้เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ ๑๘ โดยองค์การสหประชาชาติได้มีมติที่เกี่ยวข้องที่ให้ความชัดเจนต่อแนวคิดดังกล่าว คือ มติที่ ๑๕๑๔ และมติ ๒๖๒๕ ในปี ๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ ตามลำดับ ทำให้แนวคิดฯ นี้ได้ถูกนำมาใช้ทั้งทางบวก เช่น ติมอร์ตะวันออก (พ.ศ.๒๕๔๒) ซูดานใต้ (พ.ศ.๒๕๕๔) ที่สามารถลดปัญหาความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนความไม่เท่าเทียมทางการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง ในส่วนผลกระทบทางลบ  เช่น เคอร์ดิสถาน (พ.ศ.๒๕๖๐) และคาตาโลเนีย (พ.ศ.๒๕๖๐) ได้ถูกนำไปขยายผลจนทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมเป็นวงกว้าง จนในที่สุดอาจกลายเป็นวิกฤติการณ์เลวร้าย ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประเทศ ดังนั้น การวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับแนวคิดฯ ดังกล่าวนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักและนำไปประยุกต์เป็นนโยบายส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐาน มีศักดิ์ศรี และมีโอกาสทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งประสานแนวคิดพร้อมกับแสวงหาจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นต่าง เพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนนำแนวคิดการกำหนดใจตนเองไปสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความไม่สมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ