เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๗/๕๙ ห้วง ๑๖ - ๓๑ ก.ค.๕๙

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๗/๕๙ ห้วง ๑๖ - ๓๑ ก.ค.๕๙

    หลังคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรต่อกรณีทะเลจีนใต้ เมื่อวันที ๑๒ ก.ค.๕๙ ที่ชี้ว่าจีนละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ ถึงร้อยละ ๙๐ กรณีดังกล่าวนำมาซึ่งปฏิกิริยาจากนานาชาติต่อผลการตัดสินของศาล มีการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคที่เกิดขึ้นจากการตอบโต้ของจีนและฟิลิปปินส์ว่า มีแนวโน้มที่จะ “เกิดการเจรจาทวิภาคี” หรือ “เกิดการกระทบกระทั่งกัน” จนอาจเป็นสาเหตุที่ประเทศมหาอำนาจใช้เป็นเหตุผลในการเคลื่อนกำลังเข้ามาในภูมิภาคได้เช่นกัน ขณะที่ท่าทีของไทยยืนยันสนับสนุนเป้าหมายสูงสุดของทุกฝ่ายในการดำรงผลประโยชน์ให้กับประชาชนของตนเอง กล่าวคือ การทำให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน